องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
account_box กองการศึกษา
นายประกาศิต จันทน์หอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0897171176
นางจารินี สาทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศราวุธ ประดับทอง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา สติมั่น
ครู ชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์ คำคูณ
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
นางสาววริศรา พินิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวนุชนาฏ ชิงชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวมาริสา การะเกด
จ้างเหมาบริการ
นางจำเนียร แก้วบุตรดี
จ้างเหมาบริการ