องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
กิจกรรมโครงการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด : ตามที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ได้จัดกิจกรรมโครงการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 79 คน -เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน -ครูและบุคลากรการศึกษา จำนวน 7 คน -ผู้ปกครองเด็กนักเรียน จำนวน 36 คน เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหารและเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และรู้จักรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย การเพาะปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) สร้างความตะหนักในเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค และการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกปลูกผักสวนครัวที่ใช้ปรุงอาหารประจำวันเป็นประจำ และจัดให้มีถังขยะหรือบ่อปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์แทนปุ๋ยเคมี โดยโครงการดังกล่าวมีการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
ผู้โพส : admin