messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 คน -คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9 คน -พนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 คน -พนักงานจ้าง จำนวน 15 คน -ผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน -ตัวแทนชุมชน จำนวน 12 คน วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 1. จัดการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรแก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ 2. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยการศึกษาดูงานหน่วยงานหรือองค์กรตัวอย่างโดยศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 2.1 ศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 2.2 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้รักท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 2.3 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 2.4 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำทรัพย์ ตำบลตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้โพส : admin