องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยต่างๆและการป้องกันภัยแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยต่างๆและการป้องกันภัยแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 57 คน -เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศีขรภูมิ จำนวน 2 คน -เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก อบต.ยาง จำนวน 1 คน -เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก อบต.จารพัต จำนวน 1 คน -พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน จำนวน 53 คน วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม 1.เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ก่อเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป 3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความพร้อม สามารถจัดการกับภัยที่เกิดได้อย่างมีระบบ โดยสามารถเชื่อมโยงแผนให้สอดคล้องกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจในการป้องกันและระงับภัยแก่ท้องถิ่น
ผู้โพส : admin