องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมจริยธรรมปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา) ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมจริยธรรมปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา) ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ วัดบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน -พระสงฆ์ในเขตพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 15 รูป -เด็ก เยาวชนปละประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 55 คน วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา ความกตัญญู อิธิบาท 4 ฯลฯ 2.เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ฝึกฝนภาคปฏิบัติด้วยสมาทานศีล ปฏิบัติสมาธิภาวนาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ 3.เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา การปฏิบัติสมาธิภาวนา และเกิดศรัทธามุ่งมั่นที่จะแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 4.เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเอง ครอบครัวและสังคม เช่น คุณภาพงานที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พฤติกรรมพัฒนาขึ้น สามารถลด ละเลิก อบายมุขได้
ผู้โพส : admin