ชื่อเรื่อง : กิจกรรมโครงการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด : เนื่องในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ได้จัดกิจกรรมโครงการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยด้านการรับประทานอาหารและเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และรู้จักรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย การเพาะปลูกพืชผักแบบปลอดสารพิษ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) สร้างความตะหนักในเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค และการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกปลูกผักสวนครัวที่ใช้ปรุงอาหารประจำวันเป็นประจำ และจัดให้มีถังขยะหรือบ่อปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์แทนปุ๋ยเคมี โดยโครงการดังกล่าวมีการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
ชื่อไฟล์ : u6h7RZaTue104514.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้