ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบีริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง