ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ(ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร) จำนวน 1 แผ่นป้าย ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง