ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง