องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การปฏิ่บัติหน้าราชการใน อบต.ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ - สวัสดิการพื้นที่พิเศษ (ประกาศ ก.อบต.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2561)) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ - การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 62) พ.ศ. 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file การบรรจุแต่งตั้ง (ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การรับ - การโอน (ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 64 ) พ.ศ. 2562 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกาารให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file ประกาศก.จ.ก.ท.และก.อบต.ให้ข้าาชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. หมวด6 ประสิทธิภาพและแรงจูงใจ หมวด7 วินัยฯ หมวด8 การอุทรณ์ หมวด 9 การร้องทุกข์) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยที่มิได้กำหนดไว้ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file การกำหนดตำแหน่งประธานกรรมการสอบ พ.ศ.2558 ข้อ49 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับที่ 2พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.สุรินทร์. หนักเกณฑ์และวิธรการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2